Úvodní sránka

Vítejte na stránkách „Kdo jsme a kam jdeme“ věnovaných sebeporozumění a sebeuvědomění, pramenícímu z odhalování tajemství vlastního života a jeho před námi se skrývající přirozenosti.

Najdete zde zejména dvě věci. Na jedné straně najdete možnosti toho, jak vám mohu buď já sám (anebo společně s mou ženou Dankou) pomoci na vaší osobní cestě (ZDE) – na základě klientské práce, poradenství a seminářů. A na druhé straně se dozvíte některé základní věci o poznání a moudrosti Genových klíčů Richarda Rudda (ZDE), které tvoří pilíř a motor naší práce.

Hlavní téma:                Jak POROZUMĚT sám sobě a svému ŽIVOTU?

Evoluce vážky

Zvu Vás ke ZMĚNĚ. Ke změně od ‚hraní si a čekání na změnu‘ směrem k jejímu žití. Není o nalezení nějaké ještě rychlejší a ještě snadnější metody. Je o nalezení své „pravé“ cesty. „Pravé“ v tom smyslu, že jde o tu čistě Vaši. Je to o něčem, co ve Vás s jejím odhalováním bude REZONOVAT na fyzické, emoční i mentální úrovni. To jediné, co můžete cestou nalézt, jste VY – vaše přirozenost. Něco, co mudává smysl a hloubku. Žádá nás o to, abychom PŘESTALI BOJOVAT s větrnými mlýny, s domnělým nepřítelem – s „temnotou a se zlem“ a se strachem z toho, co je v našich životech zosobňuje.

Přestaňme se upínat k energiím, ke znalostem, metodám a technikám jako k něčemu samospasitelnému. Nic vnějšího nedokáže přesměrovat prameny, řečiště a přehrady, která si vybudoval život sám hluboko uvnitř nás. Něco, co nám bylo dáno životem a co svou podobu získávalo tím, jak se z našich životních reakcí staly postupně stávaly hluboko zaryté vzorce chování, které postupem času ztvrdly jako kámen. Zkusme otevřít oči a začít život, jaký je, a odlišovat demagogii a „máju“ od niterné přirozenosti a jejích životních výzev. To, co máme šanci zahlédnout, je to, že jakákoli životní fáze a životní pozice má vždy svůj smysl a účel – jde jen o to je dokázat správně číst a následovat.

Zvu Vás na cestu v určitém smyslu opačnou od způsobu hledání a upoutávání se primárně na ‚napravování‘ a ‚nedělání chyb‘ – tedy na to, co kdo děláme špatně a co bychom měli dělat jinak. Vnímání života v tomto smyslu nás ‚neuvolní‘ – naopak nám jen svazuje „nohy“ – resp. naše emoce a mysl, které nás pak stahují „dolů“. Ale ani naopak – ‚nahoru‘ nás neposune snaha vidět jen to „pozitivní“. To je další ‚zkratka‘, která je sice lákavá, ale ve skutečnosti nefunguje. Tou „správnou“ cestou obvykle nebývá ta nejhezčí a nejpřitažlivější. Cesta „nahoru“ je ve skutečnosti o porozumění pozadí našich vnitřních tlaků a o jejich ‚UVOLNĚNÍ‘. Je to cesta nalezení hlubokého smyslu toho, co V SOBĚ NOSÍME – jak prohlédnout své fantazie o tom, co a proč se nám v životě děje a vlastně „musí“ dít. Je to o UVOLNĚNÍ se z pout našich strachů, nejistoty a potřeb, jejichž prvoplánovou potřebou a cílem je udržet život pod kontrolou – protože se bojíme, že jeho přirozeností je táhnout nás dolů, a jeho skutečnou přirozenost neznáme anebo jí nevěříme. Právě tak mění naši povahu náboj strachu…

Celé je to o POROZUMĚNÍ, jak hluboce nás všechny a každého ovlivňuje naše „nám vepsané“ energetické NASTAVENÍ. To „něco“ v nás, co reprezentuje díl životní energie, který nám byl životem přidělen. Slovo „porozumění“ zdůrazňuji proto, že musíme prohlédnout poza svá očekávání, co to lidské nastavení je a jak funguje. Zdaleka není jen o logickém pochopení obdržené informace. To, o čem zde ve slově „nastavení“ mluvím, je určitá sada Vám osobně jednou pro vždy daných genetických dispozic. Něco, co tvoří (v hudebním smyslu) „předznamenání“ našeho života, co nám dává ‚nástroje‘ ke hraní určitého specifického druhu hudby či skladby, kterou máme schopnost zahrát. Něco, co svou podobu přitom průběžně ‚mění‘ – podobně, jako mění svůj objem rtuť v teploměru. To, co těm našim „skladbám“ dává podobu, jsou naše postoje k životu. Tak funguje naše DNA.A i když se pozadí těchto procesů trochu dá naznačit a popisovat slovy, právě ve ‚slovech‘ se skrývá jedno velké nebezpečí – my lidé máme totiž tendenci za slovy vidět jednoduše to, co jsme zvyklí. Tak se formuje rozsah subjektivního vidění naší mysli. A za naší potřebou a poutáním se na informace, které jsou rychlé a stručné natolik, aby zasáhly rozsah co největšího počtu lidí, se tak ve skutečnosti skrývá ta největší „brzda“ možnosti našeho pokroku – omezuje totiž naši možnost zahlédnout indicie něčeho nového, hlubšího, protože to něco je nečekané a „jiné“. Z tohoto faktu je patrné, že cokoli „nového“ přirozeně není (a nemůže být) pro každého. Tak funguje přirozený výběr.

Každopádně naše životní dispozice mají vždy tendenci se pod tlakem života „pokroutit a projevovat se formou „bloků“ – životních, zdravotních, mentálních, atd. To znamená jako problémy, které zasahují jak naše fyzické, emoční a mentální fungování. Z našich potenciálních dispozic, schopností a životní síly se tak prakticky stávají indispozice, neschopnosti a nemoci, resp. problémy a dopady opravdu „všeho druhu“. Ty pak dávají podobu i našim vztahům, postojům k životním příležitostem, našemu zapojení a využitelnosti ve společnosti a tím pádem i veškerému smyslu našeho života, našeho naplnění a životního uspokojeni. Jasně definované obrysy naší uvnitř uložené jedinečnosti se rozmažou a rozplynou pod homogenizujícím tlakem společnosti.

Ale z Vašeho nitra je nikdo nikdy nevymaže – je to v nás skryté jako perla v lastuře. Je to skryté v kódu naší DNA (byť způsob, jakým si dnes DNA vědecky překládáme, nám v porozumění životnímu smyslu zatím nepomůže). A přesto už dnes má de facto každý možnost se seznámit s „obrazem“ a s popisem „perel“, které v sobě nosí. I s procesem, který toho kterého z nás od nich postupně odpojil. Ale zároveň i s procesem, která Vám je umožní znovu NALÉZT! V pomáhání lidem v OBJEVOVÁNÍ a ODHALOVÁNÍ svého života a v NAVRACENÍ se do něj tkví pravý smysl naší práce, jejíž významná část vychází z poznání Richarda Rudda, jehož moudrost Genových klíčů svým způsobem využíváme – protože toto OBJEVOVÁNÍ ŽIVOTA je něco, čím si musí projít celá lidská společnost.Při seznamování se sama se sebou, se svou pokroucenou i pravou přirozeností a při poznávání procesů, které tyto problémy formují a na přeskáčku aktivují, člověk objevuje smysl a pozadí všech životních zkušeností, včetně těch nejhorších a včetně zdánlivých „nahodilostí“ – synchronicity, osudovosti, tajemství karmy a života vůbec. Musíme se postupně dokázat odpoutat od slov a teorií, prostřednictvím kterých má naše mysl tendenci dávat slovům obecně rozšířené a často pokroucené či dokonce falešné významy. Skutečný proces začíná u vidění sama sebe. U nalezení a vidění něčeho, co si máte možnost ‚ohmatat‘, cítit skutečně ‚fyzickou‘, a ne pouze emocionální či rozumem chápanou ‚rezonaci‘. Začnete odhalovat hlubší význam věcí, okolností a lidí kolem Vás. Začnete objevovat svá „zranění“ – místa, kde se uzavírají průchody Vaší životní energie, která jsou o to silnější, čím více tématicky blízkých dispozic se (ve Vašem nastavení) v dané oblasti schází. A vy začnete mít možnost porozumět mechanice svých obtíží, ale i „kamenům“, které zakrývají prameny Vaší životní energie a brzdí či přesměrovávají její tok.

Celé je to znovuobjevení sebe jako člověka. Že pokud jsme lidé, jsme a (zatím) musíme být i nedokonalí a tedy i chybující. Největší chyba je chtít být dokonalý a chtít nechybovat. Chybovat je lidské, ale LIDSKÉ NENÍ to ‚přehlížet‘ anebo to jen ‚slepě přijímat‘. Je třeba začít znovu odhalovat skutečný význam řady téměř zprofanovaných slov, jako je lidskost, pokora, láska a další. Ve skutečnosti nic z toho není o morálce. Morálku jsme si vytvořili my lidé sami. Ale lidskost je o bytí člověkem a o naší lidské schopnosti to vidět takové, jaké to je. Ale také o tom si přiznat, že vidět to není snadné – jako by nám v tom „něco bránilo“. V souvislosti s nedokonalostí to znamená se v životě naučit registrovat a přijímat svou specifickou nedokonalost. Naše překážky ve vidění skutečnosti jsou v každém z nás různé. A ohromné dilema tkví v tom se naučit svou nedokonalost vidět a přijímat – nikoli slepě a bojovně, protože ZLOM tkví v nepokryteckém přijímání sama sebe, i když se mi to pozadí mé nedokonalosti (třeba) nelíbí – a to je nějaká změna postoje. K té prostě NEMŮŽE dojít ze dne na den. To ‚vidění‘ a ‚nebojování‘ dělá tu atmosféru ‚uvolnění‘ – pokud dokážete své procesy, svá dilemata, svá slabá místa VIDĚT – a niterně se jim VZDÁT, přijmout je… Toto uvolnění Vašeho postoje předznamenává Vaši „VNITŘNÍ ZMĚNU“, otevírá ve Vás skutečnou vnímavost k životu a vede k zapojení těch správných dispozic. Ve správnou dobu Vás dovede k naplňování Vaší životní role, pro kterou Vás život vybavil. To nejsou jednoduché věty na čtení. Pravdu, Lásku a Míru Vám nezaručí snaha o hezká slova, úsměvy či objímání. Záměr a snaha jsou vždycky dobré, ale proč tyto stavy zatím mezi lidmi nefungují, je proto, že je vnímáme povrchně a nemáme tušení o silách a záměru života, který se skrývá hluboko UVNITŘ. Netušíme, jak ohromnou sílu má naše potřeba se životu v určitých chvílích bránit. Vše vychází z našich osobních i kolektivních hluboko usazených zažitých energetických vzorců. Jsou to opravdu hluboká témata, se kterými se my lidé musíme vypořádat – na začátku vždy sami v sobě. Skrze odhalení hluboké a jedinečné lidskosti v sobě začnete nalézat i hloubku a jedinečnou lidskost v druhých. Začnete si uvědomovat, že transformace života není zdaleka tolik o „dělání“ – že změnu nelze ani vymyslet, ani „vykonat“. Že není ani o tom si něco zakazovat, snažit se překonat vůlí anebo vybojovat – což jsou běžně pasti, ve kterých se lidé se svými postoji k životu dnes nacházejí. To „něco“ ve Vás se promění (transformuje) SAMO od SEBE – jenom tím, že tomu uvolněním svého tlaku na život uděláte správné podmínky. Ne tím, že je nějak ‚uděláte‘, ale že dokážete rozpoznat tlaky, kterými se Vy sami snažíte na život tlačit, aby Vám nemohl ublížit. Že pomalu začnete rozpoznávat pozadí těch svých ‚strachů‘ a že se pomalu dokážete tohoto vnitřního tlaku a snahy je ‚přetlačit‘ pouštět, aby se mohla na světlo světa dostat Vaše skutečná přirozenost, Vaše „vyšší“ přirozenost. V této větě se skrývá jedno z velkých tajemství života. Život sám rozpozná, že jste připraveni. Život a jeho energie tady je pro Vás vždycky. Život není potřeba ‚vymýšlet‘, jen ho uvolnit a žít. Třeba se Vám to nepodaří, ale neznám nic smysluplnějšího, než se o to pokusit. Na cestě tímto směrem začnete odhalovat, jak funguje ‚UVĚDOMĚNÍ‘ – ten nejzásadnější, nejhlubší a zatím i nejvíce přehlížený nástroj lidského pokroku

Ještě jednou zopakuji: klíčová pozice a důležitost se skrývá ve Vaší ochotě a schopnosti vidět věci a zejména sami sebe, jací SKUTEČNĚ teď a tady JSME. Ochota propojit si „obraz“ svého životního nastavení s tím, jak se sám či sama vidím. Ochota nepřehlížet a rozpoznávat své nedokonalosti, nutkání a strachy – své „stíny“, aby bylo možné čistě zahlédnout i potenciál a působení svých ‚schopností‘ – svých „darů“. Vnímat, jaké to je svou nedokonalost neobcházet, ale začít ji přirozeně vidět a nacházet s tím, co se skrývá „za ní“. Tím začnete odhalovat i ohromnou iluzornost a povrchnost běžně vnímaného světa, jehož vidění nám znemožňuje vidět skutečnou hloubku energetické skládačky života, a zároveň i všechny ty skryté a přehlížené UNIKÁTNÍ SCHOPNOSTI, které k tomu v sobě VŠICHNI a KAŽDÝ JEDEN od života máme. Tak nějak vypadá trochu „jiný“ náhled na život, který lidem s mou ženou předáváme – náhled na pozadí i zacházení se VŠEMI jeho zásadními problémy, a tak vypadá cesta, která sice není plná jistot a sociálních výhod, ale je to ta jediná pravá cesta k životu, a proto i cesta, která má skutečný smysl a cíl.

Hledáte štěstí, zdraví, peníze? Nehledejte je. Není třeba vymýšlet, jak se vypořádat s tou kterou okolností života. Ne že by na tom bylo něco „špatně“, jde spíše o to, že tím jen od sebe dál a dál odsouváme život samotný – to, co k jeho zvládnutí v sobě máme. Když se na život podíváme trochu z výšky, zjistíme, že jeho pozadí má tak hluboké kořeny, že když se jednomu ‚problému‘ vyhnete, jiný podobný Vás za rohem potká znovu. Je to začarovaný kruh, ze kterého bez hlubokého niterného porozumění životu nelze uniknout. Nechtějte jen hledat – chtějte NAJÍT sami SEBE! Uvnitř vás samotných už je od začátku vše „potřebné a správné“ zakódováno a připraveno. Na vás zbývá jen jediné – své „vyšší Já“ odhalit, znovu vynést na svět a vdechnout mu život.

Pavel Hicl

Pokračovat dále na:

Kdo jsme a kam jdeme – SLUŽBY                      Genové klíče – INFORMACE

LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Odkazy a CZ videa:
Lidský genom: potřebujeme ho „znát“ anebo mu „rozumět“?
Přednáška Astrovíkend Brno 4/2017
Vánoční a novoroční přání 12/2016
A navíc: Ježíšek, lidskost a utrpení
Přednáška na MSŽ 10/2016
Přednáška Ezoterika Pardubice 9/2016
Přednáška na pražské Ezoteře 9/2016
Téma: Genové klíče - děti, rodiče a vztahy v genetických vzorcích
Dodatečně: přednáška z MSŽ 3/2016 věnovaná „Utrpení“
Přednáška z letního MSŽ v Plzni 7/2016 s doplňujícími titulky
Přednáška na festivalu Cestou Duhy 4/2016, Týn n. Vltavou
Závěr přednášky na podzimním Miluj svůj život 10/2015
Pavel Hicl – Transmise Genových klíčů
Minerva 2015 – ukázka z přednášky Genové klíče
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do Zlaté cesty Genových klíčů
Odkaz na program Gene Keys UK
Gene Keys Golden Path Program