Úvodní sránka

Vítejte na stránkách „Kdo jsme a kam jdeme“ věnovaných sebeporozumění a sebeuvědomění, pramenícímu z odhalování tajemství vlastního života a jeho přirozenosti.

Na těchto stránkách najdete zejména dvě věci. Na jedné straně Vám nabízíme své služby a pomoc (ZDE), vycházející z naší klientské práce a poradenství lidem v jejich životních obtížích, a na druhé straně zpřístupnění poznání a moudrosti Genových klíčů Richarda Rudda (ZDE), které tvoří pilíř a motor naší práce. Tím, že v ní propojujeme sami sebe a své zkušenosti se vším, co se společně synteticky mísí v nadčasové moudrosti Genových klíčů, Vám máme možnost ukázat a zpřístupnit i jiný pohled na (Vaši) životní cestu.

Obejměte své STÍNY a uvolněte tím své DARY…

(motto Genových klíčů)

Evoluce vážky

I když všichni toužíme po spokojenosti a po štěstí, de facto každý lidský život se točí kolem prožívání nespokojenosti, bolesti a nemocí. Utrpení není to, co se nosí, a protože se za svou domnělou nedostatečnost a pocity prohry a neúspěchu stydíme,  naše životy se odehrávají kolem snahy takovým dopadům života zabránit a jakýmkoli způsobem je ze života VYTLAČIT. Vlastně se snažíme nastavit tak, aby nás nic nemohlo vykolejit a rozházet, až sami často věříme, že to tak je  – že všechno je OK a utrpení je něco, co zasahuje jen ty „slabé“. Neviděním skutečnosti – svých obranných postojů, kamuflujících naši nespokojenost, tak vytlačováním pocitů utrpení ze života nevědomky s „vaničkou vyléváme i dítě“ – skutečný poklad svého života, čekající v našem nitru na své odhalení.

Naše postoje k životu jsou formovány kolektivním vědomím a postoji obvyklými v naší „civilizované“ společnosti a úroveň tohoto vědomí formuje (a de-formuje) i vědomí každého jednotlivce. Dokonce i řada „duchovních postojů“ se nás lidi snaží upoutat k tzv. „pozitivnímu“ náhledu na život a bolestivé stránky života tak eliminovat. Namlouváme si, že takhle život funguje – že utrpení a bolest do něj nepatří a že upnutím se na to krásné, příjemné a radostné se nám taková hezčí realita „zhmotní“ a přitáhne do života. A vlastně se nedá říct, že by to vůbec nefungovalo, protože když budeme hodně chtít a hodně se snažit, možná se nám i podaří si něco pro sebe zajistit, ALE… (a to je skutečně velké ALE). Takováto dávka sobecké energie se dříve nebo později někde energeticky vyrovná – život si to zase jinde vezme zpátky. Přes své touhy, potřeby a záměry totiž nedokážeme vidět harmonii, kterou v sobě život nese, vinoucí se v jeho odvíjení – že život má v sobě zakódován svůj čistý smysl a směr. Každý si to může nazývat, jak chce – pro někoho je to Bůh, pro někoho energie a zákonitosti vesmíru. Každopádně naše lidské snažení, usilování a vynucování průběhu života podle našich představ spolu s naším neviděním a naivitou představují naši neschopnost vnímat a následovat zákonitosti přírody a vesmíru, na jejichž základech existuje veškerý život – i ten náš. Protože v každém z nás jsou tyto energie a zákonitosti přítomné a na jejich základě se odvíjejí i naše životy.

Život nám dává prostor žít podle našich představ, ať jsou jakékoli. Zároveň nás ale vždy vede a tlačí k tomu, abychom se dokázali z toho, co nefunguje, poučit. Ani ne s tím něco dělat. Povede nás k tomu, abychom se nezdravých vzorců dokázali postupně pouštět. Snít o životě a mít své ideály i představy je naprosto zdravá a přirozená věc, ale až schopnost dát jim vyšší společný a nesobecký smysl nám je umožní i zdravě a smysluplně uskutečňovat a naplňovat. Dokázat něco v životě dělat „správně“ není jen o samotném dělání. Co jednomu funguje, funguje proto, že mu to energeticky „patří“ – je to v souladu s jeho nastavením, s energií, kterou pro „to něco“ v sobě má a dokáže ji vyjádřit. A k odhalení svého skrytého potenciálu je třeba dokázat prohlédnout skrze své zaryté, naučené a navyknuté cesty uvažování a reagování na život. To ale není povinnost, to je volba. Přemýšleli jste někdy o prioritách svého života? Zkuste si někdy položit otázku: Chci raději žít smysluplný a naplněný život anebo mít pravdu – aby se odvíjel tak, jak já chci? K něčemu hlubšímu může člověk dospět až tehdy, když začne registrovat význam energie v pozadí svého vlastního života – že nás život někam „VEDE„. Až začneme rozpoznávat, že projevy našich životů následují archetypální energetické VZORCE, které život v celém vesmíru následuje a které z vesmíru dělají jeden celistvý organismus fungující na základě kosmických, nikoli lidských zákonitostí. Až pak nám může začít docházet, že tím klíčovým aspektem našeho postoje k životu není ani tak CO děláme, ale JAK – jakou kvalitu životní energie dokážeme využívat a svým postojem vyzařovat do života. ANEBO naopak – jak moc mu NEdokážeme důvěřovat a cítíme se nuceni mu vzdorovat.

Tady nemluvíme o slepé víře, ale o důvěře, kterou je třeba objevit. Protože buď svému organismu umožníme být čistým kanálem pro průtok této životní energie – prány nebo čchi, a život nás jejím prostřednictvím bude zásobovat VŠÍM, co od něj potřebujeme; anebo uvnitř nás tento přísun a průtok zůstane naším individuálním způsobem blokován: na konkrétních místech odpovídajících energetickým drahám a orgánům, které ovlivňují. To je podstata zablokovaného a pokřiveného působení našich vzorců, které máme každý specifické, jedinečné. Právě proto celý proces lidského „uzdravování“ není primárně o opravách toho, co se poškodilo, ale je o uvolnění toho, co deformuje a pokřivuje projevy našeho genetického nastavení: je o uvolnění našich postojů k životu, pramenících z našich vzorců – o pouštění se svých obranných reakcí – o opětovném propojení se se životem, o přijetí života, jaký prostě je – s veškerou jeho životní a osudovou nepředvídatelností. Celé to je o přijetí své lidské nedokonalosti, vepsané do našich vzorců chování.My lidé přitom ani svou vůlí, ani rozumem život ve skutečnosti neovládáme. To jen život nás nechává si to myslet. My nejsme tím, kdo tvoří život. My lidé se rodíme díky existenci života a naše chápání života je vedené samotným životem, protože vychází z našich vzorců, které nám vidění života filtrují. A jak moc je naše vidění reality pokřivené vychází v určitém smyslu z míry našeho sladění se s ním! To od života jsme dostali do vínku své genetické nastavení – určité „schopnosti“ k tomu s ním zacházet. A tyto schopnosti – stejně jako celý vesmír – fungují na základě energetických archetypálních vzorců. To je výzva života – nechá nás jednat podle svého, abychom se mohli poučit… Ale dokud nerozpoznáme, jakou roli v tom hrají naše vzorce, na prvním místě jejich temná stránka, pramenící ze strachu ze života a z naší nedůvěry v jeho skrytý vyšší smysl – náš vlastní OSOBNÍ vyšší smysl, sami se odsuzujeme k boji se životem, k boji s větrnými mlýny tím, že si budeme namlouvat, jak a co se má v životě „správně“ dělat, aby se život napravil a „správně“ fungoval. Život není logický! Život je vždycky správný, je nevyzpytatelný a plný paradoxů, a vede nás k zažití zkušeností, které pro svůj posun, pro svou evoluční proměnu, potřebujeme. Ale ouha! Bylo by to fajn – kdybychom to dokázali, ale problém je v tom, že v odpojení od své přirozenosti své zážitky a zkušenosti nedokážeme vidět, jaké skutečně jsou! Netušíme, že naše vnitřní tlaky, nutkání, strachy a obavy (anebo snahy dělat, že tyto tlaky a strachy nejsou) nám uvnitř fyzického těla, v rámci jeho chemických procesů, znemožňují přirozeně, čistě a lehce vnímat, myslet a jednat a my svůj život nedokážeme vidět, jaký je. Více se soustřeďujeme buď na vidění toho hezkého, kterého tam toužíme mít co nejvíc, anebo toho ošklivého, které se snažíme ze života odstranit.

Největší iluze o životě? Že to ‚ON‘ nás nutí něco nějak dělat pro to, abychom byli šťastní a spokojení

Naše logika bude mít vždy tendenci vnímat problémy jako výsledek okolností, na které bude poukazovat. Právě to nás lidi drží u nutnosti se těmto okolnostem, lidem a situacím bránit. Proto také není vůbec jednoduché dokázat překročit svůj „stín“ – hranice své „máji“, svých „iluzí“ a své „temnoty“, a prohlédnout pozadí toho všeho. A proto jsou naše „Stíny“ něčím, co vychází z nás samotných – těžkou, zatvrzelou nízkofrekvenční podobou našich vzorců, a „Dary“ se z nich stanou až po uvolnění jejich zablokované energie, přirozeným sladěním a rezonováním se životem. Naše geneticky zapsané vzorce nejsou jen nějaké šablony z umělé hmoty. Jsou to zakódované náboje životní energie, fungující na základě kosmických zákonitostí. To díky našemu (logikou) omezenému vnímání fungování života nám uniká podstata jeho elektromagnetismu, chemie a fyziologie – a proto je naše pozornost životu a našim vzorcům přehlušovaná (logicky) – viděním okolností. Proto stále žijeme odpojeni od života a od celku – protože žití na frekvenci „Stínů“ brání zdravému průtoku a zužitkování naší vlastní životní energie a našich schopností zvládat život – prostě ŽÍT!

Ale kdy nám dojde, že právě naše logika je představitelem naší „omezenosti“, protože vidí jen kousek z mnohem hlubší Pravdy? Kdy nám dojde, že život nestačí jen „POCHOPIT“ rozumem, ale že je třeba mu skutečně NITERNĚ POROZUMĚT? Prostě až přijde správný čas. Žádné rozumové poznání není všemocné, žádná metoda ani technika nás sama o sobě k prohlédnutí nedovede a dokonce i ta nejhlubší moudrost zůstane jen prázdnou slámou, dokud v nás nezačne rezonovat něco mnohem hlubšího – záblesk skutečné Pravdy, skryté uvnitř nás. Až když přestaneme hledat Boha někde venku, máme šanci ho nalézt tam, kde neustále je: uvnitř nás. Proto jenom tudy, skrze naše vnitřní zranění, skrze odhalení významu našeho utrpení, vede cesta k jasnosti – k niternému porozumění životu, vesmíru a Bohu. Klíčem k našemu nitru a k našim vzorcům se ukáže otázka „frekvence“ – míra čistoty a lehkosti vibrací našich životních vzorců, které v životě následujeme. Právě v tom se skrývá tajemství našeho vyššího vědomí, které není o logice ani o rozumové inteligenci. Výše našeho vědomí je o výši vibrací, odrážejících hloubku našeho uvědomění si života – je o míře našeho sladění s ním, o míře našeho sladění s vědomím vesmíru, které je jeho základem. To není o znalostech. Aby se něco mohlo změnit, MUSÍME ZAČÍT ŽIVOT VNÍMAT JINAK otevřeně a upřímně sami k sobě! A o zpřístupnění fungování života na pozadí energetického fungování vesmíru je poznání a moudrost Genových klíčů, se kterou prakticky s mou ženou pracujeme. Nikdo z Vás není povinen tyto věci vnímat stejně, přikyvovat ani poslušně přizpůsobovat své názory, ale nacházíme se v době, kdy už je řada lidí připravená vnímat a přijímat hlubší pravdy z pozadí života. Genové klíče nejsou učení ve smyslu: Když se naučím, jak na to, a pak už to půjde samo. Život se nedá naučit. Ale dá se mu postupně stále více hlouběji porozumět a slaďovat se s ním, když si ho k sobě takový, jaký je, vpustíme dostatečně hluboko do svého srdce. Jak už bylo řečeno – je to o míře našeho „uvědomění„. A i když to pro někoho může znít zvláštně, právě naše UTRPENÍ nám ukazuje cestu – dokážeme-li prohlédnout jeho hloubku a tuto hloubku postupně uvidět a nakonec přijmout jako svou niternou součást. To naše obranné reakce na životní utrpení a bolest totiž představují naši nedokonalost, naši zdánlivou neschopnost zvládat život. Uvědomění si svého utrpení je surovina pro transformaci našeho života. Naší životní výzvou není život zvládnout či ovládnout, ve smyslu udržet ho pod kontrolou. Život nás žádá o něco vlastně mnohem jednoduššího – abychom ho začali vnímat, jaký skutečně je a abychom ho využili – abychom odhalili a využili své životní energie – energie, které nám dal do vínku. Energie života působí v celém vesmíru formou 64 archetypálních vzorců. Tuto „proměnlivost“ a cykličnost života a jeho působení na pozadí přírody a vesmíru popisoval již starý čínský i-ťing a Genové klíče jsou vlastně jeho současnou inkarnací. A cesta ke sladění se se životem proto nevede nikudy jinudy, než skrze PŘIJETÍ NAŠICH „STÍNOVÝCH“ VZORCŮ – vzorců, které máme v sobě každý individuálním způsobem vepsané a které jsou díky našim životním okolnostem v určitém smyslu zraněné a pokroucené a jejichž „naladění“ předurčuje i kvalitu našich životů v individuálním, ale i kolektivním smyslu. A je jen na nás, jestli dokážeme vidět, že je v našich rukou, zda se dokážeme nakonec pustit svého upnutí k potřebě se bránit a nadechnout se něčeho vyššího, co nám pomůže odhalit svou čistou přirozenost a energetický potenciál života, který se skrývá v přijetí konkrétních nedokonalostí v každém jednom z nás.

Potenciál doby, ve které žijeme, se skrývá v jejím označení – označuje se jako doba tzv. „Velké změny“. Je to věk „syntézy“ – propojování pohledů, systémů a oborů, které byly dosud vzájemně neslučitelné. Tato doba je o vidění toho, co nás všechny spojuje. Je o znovuobjevení životní energie jako náboje životního světla a čisté využití Genových klíčů lze brát i za takovou „lucernu“ na naší současné lidské cestě. Pokud čekáte, že Vás někdo nebo něco zvenčí dokáže sám vyvést z temnoty Vašich potíží, nedokážete stále vidět, že cesta do vlastního nitra je o převzetí odpovědnosti za své osobní vzorce. Přesto Vám díky nim dokážeme poskytnout světlo, které Vám může osvětlit řadu slepých míst ve Vašem vědomí a podnítit Vás k nalezení a probuzení Vašeho vlastního vnitřního životního světla a Vaší niterné životní síly. Genové klíče nejsou žádná teoretickou učebnicí života. Neukazují nám svou pravdu. Vedou všechny  lidi k nalezení a odhalení JEJICH VLASTNÍ niterné Pravdy, pramenící ze Zdroje v pozadí veškerého života. Jejich smysl netkví v teorii, ale v praktickém využívání a my Vám i díky nim dokážeme představovat pozadí Vašich životních problémů, obtíží a nemocí, které se nikoli náhodou vlastně MUSÍ ve Vašich životech objevit. To, co Vám budeme přibližovat, je ve skutečnosti něco jako nový dech a závan čistého vzduchu anebo záblesk světla pro všechny, kdo hledají podstatu a smysl svého života anebo s ním ztratili kontakt. Můžeme Vám ukázat, co a proč se Vám děje, a jaké dopady to má na chemické, fyzické i psychické fungování Vašeho těla a jednotlivých jeho orgánů. Ale ty z Vás, kdo máte vyšší cíle, jsme připraveni postupně provázet i na Vaší cestě transformací. To není o říkání, že něco musíte a něco nesmíte. Je to o citlivém provádění gordickými uzly a překážkami, které každého člověka při jeho transformační cestě čekají – tak, aby se člověk ve svém nelehkém procesu neztratil. Transformační cesta totiž není jen o tom něco začít, ale o tom dokázat nakonec své vlastní stíny překročit. Je to náročný proces, stejně jako život samotný, a tak o obojím míváme často iluzorní představy. K jeho zvládnutí nepostačí jen čistý záměr na začátku. Je k němu třeba odhodlání a vytrvalost. Cestou Vás budou potkávat výzvy související s tématy stínů, kterými se budete zabývat, a tehdy se obranné postoje Vašich stínových vzorců budou hlásit nejvíce o slovo. Naše stíny jsou naše slepá místa, a proto není pro nás samotné lehké je vidět a vnímat, když jsou v našich životech aktivní. Argumenty vyplývající z okolností našeho života, které nás budou stále znovu a znovu přesvědčovat o nutnosti se bránit, se v tu chvíli budou zdát nepřekonatelné a vír, stahující člověka do jistoty svého naučeného obranného vzorce a jeho brnění, má ohromnou sílu. Právě tady může být vhodná pomoc někoho druhého, komu jste ochotni dát důvěru, a kdo je schopen ji naplnit. Kdo Vám pomůže se zorientovat v chaosu energetických tlaků života. Kdo Vás navede zpět a pomůže Vám znovu zahlédnout své vnitřní světlo – svůj niterný potenciál, za jehož odhalením míříte.

Naše práce není úplně pro každého. Genové klíče jsou transmise, která působí v pozadí toho, co je možné vyjádřit slovy, proto rozumem hnané lačné mysli svá tajemství nevydají. Čím dychtivěji se za nimi bude vaše mysl honit, tím frustrovanějšími se můžete cítit. Anebo jste si mysleli, že už víte, jak na to? Že už toho máte za sebou hodně, že už jste to všechno někde slyšeli, protože se „práci na sobě“ věnujete už dlouho? Pokud jste z okolností svých životů rozčarovaní a registrujete, že i přes to všechno Vaše těžkosti přetrvávají anebo se zvětšují, tak pokud jste opravdu připraveni vykročit vpřed, s největší pravděpodobností Vám ukážeme jiný pohled na pozadí Vašeho života – na způsob, jak ho vnímat a jak s ním zacházet. Ale je jen na Vás, jestli se odhodláte nám dát důvěru a mít přitom otevřené své oči, uši a mysl. Nezapomeňte – cesta do Vašeho nitra se začíná Vaší ochotou upřímně vidět, že Váš život je odrazem Vašeho vlastního působení – tzn. být otevřen vidění pozadí svého utrpení v působení svých vlastních vzorců. Teprve s převzetím odpovědnosti za to, co v sobě máte, pak máte také šanci odhalit ta nejzásadnější tajemství a bloky svého života.

Doba, ve které žijeme, nám už umožňuje se ve svém hledání posunout dál a mnohem více dokázat i nalézat. Nejde o množství informací, ale o kvalitativní posun vědomí, ke kterému nás to kolektivně, ale i jednotlivě vede. Máme prostě šanci začít cítit a vnímat i to, co není úplně možné pochopit čistě rozumem. A právě proto se na světě díky Richardu Ruddovi objevilo poznání Genových klíčů – abychom mohli nahlédnout hlouběji do pozadí života a jeho skryté harmonie, abychom dokázali prohlédnout skrze závoj svého utrpení a dokázali se této harmonii navzdory životním okolnostem znovu přiblížit. Genové klíče jsou ve své podstatě čistě privátní cestou každého jednoho z nás k porozumění těžkostem svého života jako skrytému prameni našeho vyššího vnitřního potenciálu a životní síly, který máme za úkol a životní cíl odhalit. Proč s mou ženou děláme to, co děláme, tkví v zahlédnutí a pocítění živosti a pravosti tohoto potenciálu. Dnešní doba je plná ezoterických klišé, naivity a demagogie – prostě „mája“ na vrcholu svého rozkvětu. Čím více o ní všichni mluvíme, tím méně ji u sebe vidíme a tím více jejím iluzím hromadně podléháme. Všichni. A nejde o to to nedělat. Protože to je začarovaný kruh, ze kterého nelze jen tak vykročit.

Bylo by hezké, kdyby TO přišlo nějak SAMO… Ale tak život nefunguje! Musíme mu jít naproti. Své sny musíme nejdříve začít zlehka a postupně žít, aby se mohly začít realizovat – aby nám mohl jít vesmír, Bůh a osud naproti. To je náš úkol. Jde o to to začít vidět, co to vlastně za těmi svými „nedokonalostmi“ v sobě skutečně máme – jde o to prohlédnout! Lidské problémy nevyřeší žádné nástroje, techniky ani kopírované moudrosti. Stále více se bude ukazovat, že lidské problémy mohou vyřešit jen lidésvou vlastní lidskostí a svou vlastní moudrostí. Je velmi těžké skrze své vlastní „nevidění“ prohlédnout. Pomůžeme Vám nahlédnout a rozpoznat, že cestu z něj máte sami ve svých rukou a kam Vás tato cesta vede – co to znamená a jak to vypadá mít naplněný život! Není to možná hladká ani rychlá cesta po dálnici. Na druhou stranu – své plody Vám bude rozdávat po celou dobu svého trvání. Proto je jiná, než ji většinou čekáme. Je taková, jaká být musí. A budete-li o to stát, jsme připraveni Vám pomoci se na té Vaší cestě a v tom Vašem dílu života a Vaší roli v něm zorientovat, a třeba i něco víc… Je totiž čas začít život vnímat jinak a díky tomu ho nejen měnit, ale posouvat a transformovat!

Pavel a Dana Hiclovi

Pokračovat dále na:

Kdo jsme a kam jdeme – SLUŽBY                      Genové klíče – INFORMACE

Navštivte nás v Brně na Astrovíkendu
Gene Keys Golden Path Program
LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Odkazy a CZ videa:
Vánoční a novoroční přání
A navíc: Ježíšek, lidskost a utrpení
Přednáška na MSŽ v říjnu 2016
Přednáška na pardubické Ezoterice v září 2016
Přednáška ze zářiové Ezotery
Téma: Genové klíče - děti, rodiče a vztahy v genetických vzorcích
Dodatečně zveřejňujeme i jarní přednášku z MSŽ věnovanou „Utrpení“
Přednáška z letního MSŽ s doplňujícími titulky
Přednáška na festivalu Cestou Duhy v Týně n. Vltavou
Závěr přednášky na podzimním Miluj svůj život
Pavel Hicl – Transmise Genových klíčů
Minerva – ukázka z přednášky Genové klíče
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do Zlaté cesty Genových klíčů
Odkaz na program Gene Keys UK
Gene Keys Golden Path Program