Genové klíče – INFORMACE

Vítám Vás na webu Kdo jsme a kam jdeme, věnovaném z velké části moudrosti Genových klíčů. Ať už jste sem přišli cíleně anebo jste se zde octli téměř omylem, nejspíš to není úplná náhoda. Ať už hledáte ve svém životě cokoli, vlastně všechny životní otázky spolu na určité úrovni velmi hluboce souvisí. Jsou totiž hluboce ovlivněny tlaky a náladami v celé společnosti a probíhající proměnou života, která začíná a končí u „vyššího“ záměru, který máme každý v určitém smyslu jednoznačně vpleten do své DNA. A i o tom, jak se tyto okolnosti podepisují na transformaci lidského života, je tento web i práce, kterou se společně s mou ženou zabýváme.

Pokud přijmeme, že život není jen výsledkem náhodného dění, veškerá kvalita lidského života je závislá na frekvenci našeho vědomí, která nás buď PROPOJUJE, anebo naopak ODTRHUJE od této univerzální životní energie. Jinak řečeno, výsledná kvalita života závisí na kvalitě našich vlastních myšlenkových a emocionálních postojů a vnitřního naladění, jejichž vibrace formují a předurčují následné odvíjení a působení našeho života. Je to proto, že naše postoje působí prostřednictvím elektromagnetických vibrací na elektrohemické procesy uvnitř našich těl, které pak ve výsledku formují naše životní vibrace – naše životní vyzařování a naši auru – tedy kvlitu života, jaký ze sebe vyzařujeme a jaký k sobě zároveň přitahujeme. P.H.

Tato proměna života je součástí naší evoluce – našeho probouzení, a mimo jiné nám umožňuje porozumět nastavení a dokonce i smyslu žití každého jedince. A tyto webové stránky vznikly s cílem stát se inspirací pro nejrůznější aspekty lidského hledání, protože porozumění pozadí vašich frekvencí vám umožní porozumět sobě samotným a svému vlastnímu životu. Protože to nás vede také k lepšímu naslouchání a porozumění lidem ve svém okolí a samotnému životu, jako takovému.

Vítejte ve světě Genových klíčů!

Krátký vhled do Genových klíčů…

Staré známé rčení „jak nahoře, tak dole“, má hlubokosáhlou platnost. Pokud dokážete přijmout myšlenku, že uvnitř své DNA máme přesně nastavené schéma svých životních dispozic – schopností ke zvládání svého života a úkolů, které zde máme v rámci svého života zvládnout – tak pokud v sobě vesmír skrývá vyšší záměr, díky jehož vědomí se celý vesmír uvádí do cílené harmonie, pak fraktál tohoto ‚vědomí‘ v sobě neustále obsahuje každý z nás. ‚Vědomí‘ má jen málo společného s tím, co dokážeme obsáhnout svým lidským rozumem a inteligencí naší mysli, protože hloubka lidského ‚vědomí‘, a na kolik je v souladu s tím univerzálním vesmírným, vychází z hlubších kognitivních schopností lidského organizmu. Vědomí je vše, co existuje. A míra našeho propojení se s jeho smyslem nezávisí ani na naší morálce, ani na našich rozumových schopnostech. Kvalita našeho lidského vědomí závisí na jediné věci: na frekvenci, kterou vyzařujeme svým žitím prostřednictvím své aury. Tu přímo nevytvoříme nuceným úsměvem na své tváři, ani říkáním hezkých slov na téma láska, mír a světlo. „Pravost“ se nedá jen tak „zařídit“. Je to o naladění našich životních vibrací, jejichž frekvence je hologenetickým výsledkem kvality prožívání našich životních dispozic – jak čistá či deformovaná energie nás pohání. A že tato kvalita není jednou provždy daná, ale že lze kvalitu svého života skrze kvalitu energie svého žití i proměnit – „transformovat“. Krok za krokem lze ze svého životního nastavení, které jsme získali v momentě svého narození, odmotávat zkamenělá lana našich životních zranění, která nás svazují a která mají kořeny v našem dětství. Ale karmicky je v sobě máme od samotného počátku, od svého početí. Celé to je o „pokroucení naší životní energie„. Samotná „zranění“ pak jsou „jen“ nízkofrekvenčním vyjadřování našeho života, projevem nevědomého ‚obranného‚ životního postoje a stažených, upjatých a zablokovaných životních dispozic. A pokud tyto své dispozice známe, pokud porozumíme, jak se projevují ve svých typických frekvenčních úrovních, může nám také dojít „JAK NA TO“ – jak s nimi zacházet. Protože máme možnost kvalitu svého života změnit. V tom tkví moudrost, kterou na svět přinášejí Genové klíče spolu se svým programem Zlatá cesta.

Život kolem nás se mění a naše individuální životy v něm dostávají nový rozměr. Dává nám tím najevo, že je na čase mu porozumět – trochu jinak porozumět. Mnoho z vás může cítit, že životní dynamika a pnutí v soukromém i veřejném životě je takové jiné a silnější. A také to, že ten pocit se Vám jenom „nezdá“. Stále více lidí vnímá, že náš život nezíská smysl jen tím, že ho dokážeme ještě pevněji držet pod kontrolou, ani tím, že vykonáme něco, co si tímto způsobem naplánujeme. Smysluplnost našeho života stojí na úplně jiných základech, než kam dokážeme svými smysly a svým rozumem běžně dohlédnout. Postupně nám začíná docházet, že život má svůj hlubší smysl a zákonitosti, a že nemáme jinou možnost než svůj postoj k němu změnit. Ale jak? Často můžete zaslechnout rady, typu: „Stačí změnit myšlení, změnit stravu, přestat se bát, opustit své zaryté vzorce, přestat být obětí, odpustit sobě nebo druhým, začít milovat…“ Na ničem z toho vlastně není nic špatného. V praxi to však znamená, že se člověk často bude v dobré víře jen pokoušet překročit svůj vlastní ‚stín‘. Ona to není jen slovní hříčka. Tato metafora vlastně naznačuje, že dokázat úspěšně změnit zaryté vzorce chování ze své podstaty pro naprostou většinu z nás běžně ani NENÍ MOŽNÉ. To, co se nám obvykle silou vůle podaří, je buď kosmetická změna, anebo to, že jeden vzorec nahradíme jiným. Pokud se nám to má podařit, je třeba udělat něco víc než jen změnit to, čeho si jsme svým rozumem vědomi. Protože tato změna po nás chce něco víc, než život vnímat a ovládat jen logikou a že to nemusí být lehká a rychlá změna. Protože není jednoduché rozpoznat, jak konkrétní, hluboké a spolehlivé informace a pokyny nám život dokáže sdělovat a jak je možné se jimi nechat vést. Protože nám zdaleka jen něco logicky nenaznačuje, a proto také naší jedinou cestou není být závislí na prognózách událostí, které se mají stát anebo co bychom měli vykonat.

Důležitou částí tohoto poznání je porozumět, že podstata života netkví primárně v tom, co děláme. Protože mnohem důležitější je to, co nás do života vede – jaká ‚kvalita bytínás pohání. Nikoli kvalita ve smyslu dobrý vs. špatný, protože to zdaleka není jen o morálce a o našich vědomých postojích. Že kvalita našeho života – ať už se týká zdraví, pociťování spokojenosti anebo naplnění našeho životního smyslu – přímo souvisí s našimi životním postoji, které – ať chceme nebo ne – vyzařujeme prostřednictvím své aury, a tím také s naším „probuzením“ – s probuzením našeho vnitřního světla, které se skrývá za našimi nízkými frekvencemi, které se označují jako „Stínové“ (více viz. frekvence Stínu, Daru nebo Siddhi). Že celé to je o tom, kdo a jací jsme – že je to nejen o poznání, ale hlavně o transformaci samotného našeho postoje k životu. A že život a jeho kvalita je v první řadě o našem BYTÍ a až následně o tom, jak své „bytí“ v rámci své činnosti zúročíme.

Důležitou součástí našeho poznávání je to, že kvalitu svého života si s určitou pomocí můžeme nejen znázornit, ale hlavně zpracovat a transformovat každý sám. A co je skutečně kouzelné až mystické, že nám všem k tomu život poskytuje i nové nástroje, které jsme ještě nedávno neznali. Proto dnes máme každý možnost porozumět a rozpoznat svou životní cestu a odhalit i vyšší účel svého žití, který v sobě máme každý geneticky zakódován. A to dokonce velmi přesně a v několika rovinách. Někoho možná překvapí, že samotné tyto informace o našem životním nastavení, řídícím náš individuální život, přitom nejsou to nejdůležitější (i když si většina lidí myslí, že smysl ‚poznání‘ je právě v tom). Mnohem důležitější je to, že nám ve formě postupné sekvence poskytuje i jednoznačný nástroj k jeho transformování do podoby, která je v širším smyslu v souladu s energiemi života samotného a s energiemi celého vesmíru – s jeho vědomím. Tato transformace souvisí s uvolněním smyček, kterými stínové projevy vašich konkrétních dispozic stahují a škrtí vaši DNA (a vaše životní projevy), kdy po jejím uvolnění se z každé z nich začne uvolňovat světlo – kreativní energie, která v něm byla uzavřená. Schopností tohoto ‚světla’je nejen svítit směrem ven, ale zároveň okolní světlo i k sobě synchronicky přitahovat. Toto odhalení vašeho vnitřního světla a vašich schopností a darů vám odhalí i vaši pravou přirozenou povahu, jejíž univerzální přirozeností je to, že tvoří jeden celek s veškerým tvorstvem a s celým vesmírem.

Jen takovýto ze své podstaty přirozený přístup Vám umožní následovat svůj skutečný osobní smysl života a pocítit i přirozenou spokojenost z jeho možného naplnění. Ať si to jsme ochotni přiznat nebo ne, všichni ve svých životech hledáme naplnění a smysl. Neznám žádnou disciplínu ani systém, které by Vám dokázali plán Vašeho života a způsob práce s ním odhalit a zpřístupnit tak, jako syntéza Genových klíčů a jejich Zlatá cesta (o kterých je na těchto stránkách řeč). Ale o můj názor ve skutečnosti nejde. Kařdopádně, i když dnes možná slyšíte o Genových klíčích poprvé, určitě ne naposledy.

Pokud nám dáte svou důvěru, ukážeme Vám Vaši cestu k sobě samotným. (Více čtěte ZDE.) Je to ta nejvlastnější cesta ze všech cest, po které Vás můžeme provést, abyste svůj život mohli krok za krokem odemknout a transformovat. Nabízíme vám pomoc s praktickým využitím Vašich Genových klíčů k odemknutí podstaty Vašeho života. A tak pokud jsem Vás zatím neodradil a „transformaci“ života nepokládáte jen za řeči o ničem anebo za frázi, třeba zjistíte, že život každého z nás má v sobě mnohem větší potenciál, než si řada z nás zatím troufala doufat. Že je možné skrze postupné uvolnění tíhy, která ho svazuje, objevit mnohem více světla z jeho podstaty, skryté uvnitř každého z vás.

Pavel a Dana Hiclovi

Poznání, které využíváme jako neocenitelný nástroj a které se Vám na těchto stránkách pokusím přiblížit, se nazývá:

Genové klíče

Genové klíče vycházejí z konceptu I-ťingu a Human Designu a stojí na stejném základu jako Astrologie – vycházejí z pozic nebeských těles v okamžiku lidského narození. A kde Astrologie z těchto pozic odvozuje aspekty lidských schopností a charakteru a s tokem času související projevy a děje, v Genových klíčích jde o konkrétní nám dané životní dispozice archetypy lidského chování, které mají přesný genetický rozměr – byly do nás geneticky vepsány v momentě našeho narození. Oproti Astrologii je navíc polovina z těchto dispozic určená pozicí planet v okamžiku, kdy se Slunce nacházelo v pozici, která o 88° samotnému lidskému narození předcházela (tzn. cca o 88 dní dříve). Celý náš charakter, složený z obou těchto řad, vytváří určitou kostru našeho nastavení, které jsme dostali pro úspěšné zvládnutí života. A každý z 64 možných archetypů odpovídá jednomu z 64 kodonů, které společně určují aminokyseliny tvořící naši DNA.

To, co je nám při narození fixně dané, je sada určitých archetypálních vzorců, coby nástrojů pro zvládnutí života v námi obdrženém specifickém nastavení. Tyto vzorce nás budou reprezentovat po celý život. Jinou věcí však je, jak se tyto vzorce budou v našich životech projevovat, protože to pevně dané NENÍ. Jedním z klíčových aspektů Genových klíčů je, že charakter projevu každé naší jednotlivé archetypální energie (tzn. našeho archetypálního vzorce chování, naší archetypální dispozice) je dán jasností a výškou její vibrace, kterou vyzařujeme svým životním postojem – jestli je daný vzorec prožíván skrze negativní záměry a životní postoje (strach, zloba, závist nebo frustrace) anebo skrze otevřené a uvolněné srdce. Jinými slovy – naše postoje jsou odrazem frekvence našeho vědomí, protože naše DNA dokáže vyzařovat velmi silné elektromagnetické pole. A podle toho, jak vysoké frekvence vyzařujeme, se celá naše DNA na délku buď smršťuje (nízké frekvence) anebo expanduje (vysoké frekvence). Frekvence vyzařovaná našimi životními postoji – tzn. nejen našimi činy, ale i pocity a myšlenkami, je tedy tím, co je odpovědné za stav a kvalitu našeho života. Co z toho všeho vyplývá, je to, že my sami jsme zároveň těmi, kdo mají kvalitu svého života ve svých rukou – pokud své vlastní vzorce známe, pokud se s nimi dokážeme ztotožnit a s nimi sama sebe přijmout a pokud ve výsledku tuto námi vyzařovanou energii dokážeme správným způsobem zformovat a „naladit“. A míra naší spokojenosti, vyjadřovaná naším nastavením, je také o našem ‚probuzení‘ – jinými slovy, jestli se nacházíme před ním, v jeho průběhu anebo jestli už jsme dosáhli stavu plného probuzení – stavu „osvícení“. Důležité je však vědět, že každý krok vpřed je znát, a i když se nedá vynutit, vyčekat, naučit, vymyslet ani odpracovat, nemá žádné hranice ani omezení. A leckoho, kdo by se rád posunul co nejdříve, možná překvapí, že náš rozum a logika nám v jeho zvládnutí mohou pomoci jen velmi omezeným způsobem…

Genové klíče NEjsou něčím z gruntu novým, ale jsou vyústěním řady učení nejrůznějšího stáří. Prakticky jde o podporu posunu lidského vědomí v době probíhající tzv. Velké změny, která kolem nás v těchto letech vrcholí (více ZDE). Genové klíče a jejich program – tzv. „Zlatá cesta“ navíc nejsou systémem, sloužícím jen k poznání a k porozumění. Genové klíče jsou primárně výjimečným nástrojem, sloužícím k transformaci lidského vědomí. Umožňují Vám se zaměřit ne na všechny, ale jen na ty klíčové aspekty z Vašeho nastavení, které Vám umožní zpětně následovat a postupně odvinout ze své DNA jizvy z Vašich mýtických „životních zranění a ran“, způsobených deformací Vašich původních přirozených vzorců. Abyste dokázali efektivně zpracovat své opakující se pocity nespokojeností, strachu, úzkosti, zloby a frustrace. Prožívání života, ve kterém se cítíme být obětí svého osudu a nejsme mu schopni čelit jinak, než že se těmto pocitům snažíme vyhýbat a bránit – něco s nimi „dělat“. Protože v tomto sevřeném stavu své srdce o to více zavíráme do nízkých frekvencí, bránících v projevu našim darům a schopnostem, a to nás stále více vzdaluje od skutečného smyslu života, který ve své DNA máme každý srozumitelně zakódován a se kterým máte možnost se nejen seznámit, ale hlavně ho začít skutečně naplňovat.

Pokud chcete vědět víc, přejděte na stránku „Genové klíče: 64 klíčů k DNA“ nebo klikněte SEM.

Další možností je, že se podíváte na dvě úvodní videa (viz. výše po pravé straně), vytvořená člověkem, který za Genovými klíči stojí – Richardem Ruddem. Zejména z toho druhého se můžete dozvědět opravdu hodně z podstaty fungování Genových klíčů a jejich transformačního programu, zvaného „Zlatá cesta“.

V Genových klíčích tedy nejde o nějaké ‚musení‘ ani o učení se nějaké univerzální technice, kterou se prostě naučíte a pak aplikujete, a která sem tam někomu funguje. Ve skutečnost jde o pravý opak – o to, jak se znovu sladit se svou „vyšší“ přirozeností. Jde o to, jak nalézt svou pravou cestu a jak se pustit toho, co ji blokuje. Něčeho, co jsme do sebe pod tlakem okolností ‚převzali‘. Jde o navyklé a zažité obranné vzorce zformované v průběhu dětství, které nám umožnily „zvládnout“ životní tlaky tím, že jsme se jim naučili ‚bránit‘, potlačovat je a nebo před nimi utíkat. Ano, je těžké s nimi žít, ale nás tento tlak v nejednom smyslu pokroutil a odpoutal od  možnosti volně dýchat a žít. život se pro nás stal množinou prožívaných anebo i přehlížených obav a strachů – hromadou těžkostí, tvořených našimi osudovými událostmi a z vnějšího pohledu vnímanými jako karmu. Jednoduše tíhu životu, přinášející nám životní rány a trápení, které spolu formují většinu našich chronických onemocnění. A smysl karmy je v poznání, že právě ‚uvnitř‘ nich se skrývají naše nejhlubší Dary. A ať už je za Vaším ‚hledáním života‘ cokoli, pokud už nechcete jen hledat, ale skutečně nalézat, máte možnost se nechat Genovými klíči inspirovat!

To, k čemu Vás s mou ženou zveme, je zjistit:

CO se skrývá uvnitř Vás – popis Vašich energetických dispozic, biochemických kódech, které společně utvářejí Vaši vnitřní mapu – chemii fungování vašeho těla. To ona představuje Vaši osobnost – Vaše fyzické, emocionální a mentální vzorce, a „naladění“ jejich projevu je nakonec tím, co utváří Váš životní příběh. A Vy máte možnost se dozvědět, jak to celé ve Vašem osobním nastavení funguje. Dozvíte se, jaké jsou Vaše životní úkoly a výzvy a co to vlastně znamená, když se řekne, že se s nimi máte „vypořádat“. Navíc se můžete dozvědět i o důležitých meznících života, pokud Vás aktuálně nebo výhledově ovlivňují;

 

JAK postupovat, aby se Váš život mohl skutečně proměnit – abyste mohli smysluplně transformovat a přeladit svůj životní postoj, svázaný s frekvencí, vyzařovanou prostřednictvím Vašich klíčových dispozic, které mohou být buď zablokované v nízkých frekvencích anebo proudit a vyzařovat ven do světa, díky Vašim vyšším frekvencím;

a nabídnout Vám PORADENSTVÍ – rady, podporu a konzultace, které můžete potřebovat ke své transformační cestě.

Více o naší práci se dozvíte ZDE.

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů