(Můj) Osobní vzkaz

Pokud patříte k lidem, kteří by si rádi ujasnili své životní směřování a vrátili zároveň svému životu i jeho přirozené světlo a smysl, vítám Vás na svém webu a v rámci svých možností Vám za sebe a svou ženu Danku nabízím něco jako pomocnou ruku. Tento web, věnovaný Genovým klíčům a naší práci s nimi, jsem se rozhodl spustit pro ty z Vás, kdo jsou připraveni Si svůj život zásadně proměnit, pozvednout a transformovat. Jeho cílem je odkrýt Vašemu vědomí sounáležitost s vědomím celého vesmíru a nikoli jen s tím, s čím je ochotná se ztotožnit Vaše mysl. Pokud jste připraveni transformovat své vnitřní bariéry, které dosud spoutávají Vaší životní energii a omezují Vaši niternou kreativitu, pokud jste připraveni vyjádřit svůj doposud skrytý potenciál a stát se součástí významného skoku v lidském vědomí, který kolem nás probíhá, pak Genové klíče a jejich program Zlatá cesta – protože o nich tu bude řeč – mohou být i pro Vás. Nežádají Vás o nic víc, než o otevření své mysli a svého srdce. Zvou Vás k proniknutí do svého vlastního nitra k rozpoznání, přijetí a odhalení světla, které máme každý z nás zakódované v základech svého lidství – ve svém srdci a v genetické struktuře své DNA.

„Být člověkem, znamená být bojištěm protichůdných sil a frekvencí, z nichž některé vás táhnou směrem nahoru k nebi a jiné se vás snaží stáhnout dolů do pekla. Pro vědomí je lidstvo mostem, který má to velké množství rozporuplných proudů zpracovat.“

Richard Rudd, Gene Keys (překlad PH)

Nežijeme v úplně jednoduché době a i když si náš mozek prošel během stovek tisíc let ohromnou evoluční proměnou, ve svém vnímání života jsme individuálně zaměřeni stále na své individuální přežití, které vychází ze strachu, spojujícího nás se zvířecí říší. Strach – ať už si ho uvědomujeme nebo ne – je možné si pro jednoduchost představit jako oblast nízkých frekvencí, které v nás svým sevřením omezují zdroje a tok naší životní energie. Genové klíče jsou ve skutečnosti cestou světem vibrací. Vlastně celý život je jednoduše vibrace a jak je možné vidět názorně z videa, věnovaného Zlaté cestě, naše DNA utváří náš život na základě frekvence vibrací našich životních, myšlenkových a emocionálních postojů, které na ni působí a tím předurčují kvalitu našeho budoucího života, myšlenek a pocit.ů. Strach je zdrojem nízkofrekvenčního energetického pole, zatímco láska generuje pole s vysokou frekvencí. Různá frekvenční pásma pak uvnitř naší DNA aktivují odlišné kódy. Odemknutím určitého kódu, skrývajícího se uvnitř nás, tak tělo může začít produkovat například pocity tak hluboké mírumilovnosti, že tím dokáže zklidnit myšlenky, procházející naší myslí. Nicméně naše geny umožní tento stav vytvořit jen tehdy, když budeme do svých buněk odesílat energii naladěnou na extrémně vysokou frekvenci. Proto se o takových vyšších stavech uvádí, že jsou skryté v naší DNA. Jsou zakryté nižšími frekvencemi, které označujeme jako Stínové frekvence. Celé lidstvo společně vibruje v úrovních frekvencí strachu. Proto jsme my všichni, jako lidské bytosti, pod obrovským tlakem rezonovat na osobních úrovních v rámci stejných frekvencí.

Transmisivní poznání Genových klíčů je samo o sobě „syntézou“ – spojením, které v sobě skrývá vyvrcholení a propojení mnoha velkých učení minulosti i současnosti. Jde o jeden z nejmocnějších nástrojů k dosažení posunu a transformace lidského vědomí, který je lidstvu v době probíhající Velké změny dostupný. Nezáleží moc na tom, jestli je Vaším cílem si „jen“ zjednodušit život anebo se duchovně posunout. Program a náplň Genových klíčů vychází z realismu, na kterém stojí skutečný život. Vysoká frekvenční úroveň přitom ani k žádným duchovním prožitkům vést nemusí. Žití z takovéto vysokofrekvenční hladiny ve skutečnosti bourá iluze o tom, že něco takového, jako „duchovní zážitky a zkušenosti“, vůbec existuje. V současné New Age kultuře se duchovní materialismus vyloženě přemnožil a z hledání „pravdy“ se stala droga. Genové klíče a jejich Zlatá cesta nejsou programem, vyžadujícím naivní či slepou důvěru, protože duchovní hodnoty nemají nic společného s idealismem a vzletným sněním, na kterém stojí většina současného New Age hnutí. Jejich následování Vás ničím nesvazuje a od ničeho neodcizuje. Ve skutečnosti představuje naprosto unikátní a přirozenou cestu, cestu k Vašemu vnitřnímu světlu – k vlastnímu sebeosvícení, která k proniknutí do Vašeho nitra využívá téměř zapomenutý nástroj vnitřního kontemplování.

Genové klíče se skládají z 64 univerzálních archetypůatributů vědomí, které jsou základem vesmíru a holografického uspořádání celého časoprostoru. Jejich 64-dílný aspekt je součástí všech přírodních systémů, který byl znám i mnoha starým kulturám – védské, egyptské, mayské nebo čínské – a ten samý aspekt je základem i našeho genetického kódu. Genové klíče jsou transmisí zpřístupněním „moudrosti“, která se nachází všude ve vesmíru a její projevení je vyjádřením moudrosti energie Osudu – Dharmy, coby živoucí, dýchající a vyvíjející se pravdy života. Fakt, že jde o transmisivní poznání, znamená i to, že Genové klíče nejsou nějakým uzavřeným věděním, že to není dogma, proti někomu či něčemu se vyhraňující, ale ani vědecká disciplína nebo filozofický postoj. Je to směs – syntéza – po věky a staletí staletí shromažďovaného mystického vědění, poznání a transmisí z východu i západu – jejich průsečík a pointa, která jako doplněná skládačka tyto proudy znalostí a vědění spojuje dohromady.

„Jistota ohledně existence vesmírného řádu je určitý pocit, který mohou lidské bytosti zachytit pouze prostřednictvím nějakého pokročilejšího systému uvědomění, který mystici nazývali mnoha různými jmény. Bývá spojován především s lidským srdcem a s vnímáním lásky a jednoty, existující mezi všemi tvory. Váš skutečný domov se nenachází ve vašem těle, a ani tam někde ve vesmíru není nějaký jediný střed, jehož prostřednictvím je všechno řízeno. Tím centrem, které hledáte, je samotný pocit lásky, který je odevšad vycházejícím projevem vašeho věčného stavu nevinnosti.“

Richard Rudd, Gene Keys (překlad PH)

Poznání Genových klíčů Vám umožní proniknout do vlastních archetypálních vzorců a prozkoumat, jak blízce tyto vzorce a lidské vědomí souvisí s evolucí a jak zároveň naše vyšší vědomí dokáže mutovat lidský organismus a jeho chování směrem k otevřenosti a srozumitelnosti díky větší míře zapojení lásky a vzájemné úcty. Genové klíče popisují každý z 64 základních archetypů prostřednictvím frekvence jejich možného projevu – tzn. pohledem Stínu, Daru a Siddhi. Rozpoznáním každého svého archetypálního vzorce v rámci celého spektra vědomí – v celém spektru jeho projevu, od svíravosti nejnižších stínových frekvencí přes jeho uvolnění až ke kráse, pociťované s vyššími frekvencemi, se posouváme k možnosti do svého života vpustit, přijmout a nakonec naplno využít dar, skrytý uvnitř každého stínu. Prostřednictvím změny Vašeho postoje se uvolní Vaše fyzické tělo i psychika, začíná se otevírat Vaše srdce a Vy do okolního světa začnete vysílat úplně jinou zprávu. Namísto ven mířených reakcí nebo vnitřního potlačování stínů, projevujících se emotivně skrze strach, úzkost, stres anebo nespokojenost, dokážeme vnést do života energii a otevřenost k nové úrovni porozumění, kreativity a pociťování spokojenosti a štěstí.

Magickou roli v celém procesu práce s Genovými klíči hraje jazyk. Jazyk a přesná a správná slova působí jako kouzelné formule, které spouští alchymický proces v srdci našeho života. Jeho výsledkem jsou viditelné zázraky, které můžeme ve svém životě spatřit na vlastní oči. Pokud necháte jazyk Genových klíčů vnitřně vibrovat prostřednictvím svého kontemplování, povede Vás k řadě vnitřních odhalení a k vnitřnímu sebeosvícení. A pokud dokážeme tento jazyk nechat vibrovat i navenek skrze mluvená slova, může vést k harmonii a k propojení s ostatními, protože jazyk Genových klíčů je nástrojem k přinášení sounáležitosti a pospolitosti. Aby Genové klíče i v našem prostředí zůstaly tím, čím jsou v jazyce Richarda Rudda, záleží i na nás – lidech, kteří s ním budeme tady u nás zacházet – jestli dokážeme jeho ducha zachovat a využít.

Pokud máte zájem o pochopení a sladění se s nastavením svého života a máte odhodlání ho posunout ve směru, respektujícím Vaše niterně vlastní dispozice, jste tady správně. Poznání Genových klíčů není cestou, která by Vás od něčeho anebo někam odváděla. Naopak – cokoliv přirozeně existujícího je její součástí a na nás je, jestli se z průběhu života dokážeme správně poučit. Zlatá cesta Genových klíčů je tím „krokem navíc“, vedoucím do centra našeho nastavení. Odkrývání tajemných koutů Vašeho života a odemykání jeho mystiky Vám umožní svůj nejhlubší potenciál nejen pochopit, ale zejména ho naplno vyjádřit a projevit v okolním světě. Neznamená to však, že Genové klíče jsou pro každého, anebo že samotné porozumění těmto věcem zajistí okamžitou změnu. Pokud budete příliš analytičtí, kritičtí anebo skeptičtí, pak můžete zjistit, že pro Vás Genové klíče zůstanou uzavřenými dveřmi. Pro hladovou, odpověďmi posedlou mysl v sobě mohou totiž mít až příliš paradoxů. A takový přístup s největší pravděpodobností povede k deziluzím a zmatkům.

Ti z Vás, kdo si však nechají vpustit toto poznání do svého života, už jsou možná připraveni na jeho posun – na další krok v rámci své osobní evoluce. Celé to je o odvaze a ochotě vydat se v této transformační době, která ovlivňuje veškerý život, na svou osobní transformační cestu, jejímž výsledkem je život, vyjadřující vyšší smysl vaší přirozenosti. Pokud slovo „přirozenost“ dokážeme vnímat ve smyslu svého čistého původního nastavení, stojí za to vědět, že své nastavení máme každý jako svůj vnitřní plán nebo mapu jednoznačně vepsanou ve své DNA, která v sobě skrývá mnohem hlubší informace, než si většina z nás dosud byla schopná přiznat. A právě odhalení našeho vnitřního světla je tím klíčem, který nám otevírá cestu k vyššímu smyslu našeho života, pokud si dovolíme tuto cestu vnímat a žít – projevit ji svým otevřeným, nezabarikádovaným srdcem.

„Skutečná inteligence se aktivuje pomocí trpělivosti a jemnosti srdce, a teprve později bývá potvrzena myslí.“

Richard Rudd, Gene Keys (překlad PH)

Pokud Vás těch pár předešlých řádek neodradilo, jako potenciální průvodce Vám nabízím svou pomoc při nacházení sama sebe a postupu po Vaší osobní „Zlaté cestě“. Podstatou těchto stránek je předat Vám skutečné klíče k Vašemu vlastnímu životu – Genové klíče, a k nim i nezbytné informace k zacházení s nimi. Vy sami však budete nakonec těmi, kdo s nimi budou otáčet v odpovídajících zámcích… Nabízím svou pomoc a službu těm z Vás, kdo dokáží to, o čem píšu, ale také mě a můj přístup přijmout a do určité míry rezonovat i s mým lidským nastavením. V souladu s vyšším kosmickým plánem má každý z našich životů nejen konkrétní vyšší smysl, ale také načasování. Za určitých podmínek máme každý svůj čas, kdy máme možnost se v životě potkat s tím, co nebo kdo nás v životě potkat má. A i když je důležité vědět, že výsledek není jen věcí osudu – dharmy ani karmy, ale také způsobu, jakým mu jdeme naproti, naše životní realita má vždy nějakou souvislost i s našimi fraktálními liniemi. I já sám jsem jeden z těch, kdo se nachází na své cestě a pro začátek bych Vám rád umožnil to nejobyčejnější – rozpoutat Vaši fantazii, aby nebyla jen falešným snem a svazující touhou, ale nadějí, jejíž kreativní kouzlo začne vdechovat život Vašemu postupně se uvolňujícímu potenciálu. Mohu, ale stejně tak nemusím být pro Vás tím pravým průvodcem, kterého uslyšíte a komu porozumíte. Nejspíš to vycítíte a rozpoznáte poměrně rychle i bez toho, abyste mě museli hlouběji poznat. Vy sami jste architekty své evoluce a fraktální energie v našem společném pozadí Vám napoví, jestli pro Vás má další čtení smysl. Jestli už přišel čas…

Pavel Hicl

 

Váš celkový postoj k životu je tím, kdo Vašim buňkám říká, jakým člověkem se chcete stát…

Pro pokračování – 64 klíčů k DNA – klikněte zde →

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů