Co Vám nabízíme?

Je dobré vědět, že všechny naše životní obtíže – ať už jde o zdraví, nespokojenost anebo jakékoli životní problémy a okolnosti, na které v životě narážíme, mají své kořeny uvnitř nás samotných. Aby se z této informace nestala fráze, je třeba správně porozumět tomu, co tento fakt ve skutečnosti znamená. Jde o projev „obrácené“ stránky našeho životního nastavení, našich „stínů“ – neschopnosti se uvolnit z nízkofrekvenčního sevření, uvnitř kterého se skrývají naše ‚dary‘ – schopností, které jsme získali pro zvládnutí svého života. Musím dodat, že tím, že si projevy svého nastavení uvědomíte, své problémy neodstraníte. Ale rozpoznání toho, že projevení Vašich schopností formou ‚darů‘ úzce souvisí s našimi životními vibracemi a s frekvencí našich archetypálních dispozic, získáte možnost se se svým nastavením vnitřně propojit a pochopit ho. A pokud o to budete stát, My Vám pak pomůžeme projevy a ‚naladění‘ Vašich dispozic zpracovat a ‚přeladit‘.

> Pomůžeme Vám porozumět všem klíčovým aspektům Vašeho životního nastavení. Obratem je však třeba porozumět i tomu, že porozumění je bezmocné, pokud správně a dostatečně neprostoupíte a nevstřebáte pocity a emoce, dokud nezačnete i tímto způsobem vnímat, co a kdo jste. Právě v tom tkví klíčová podstata naší služby. Až pak totiž můžete dojít do finále – zosobnit své nastavení i fyzicky, svým fyzickým životem.

> Umožníme Vám ve svém životě vnímat rozdíly mezi zdravým a nezdravým, spokojeným a nespokojeným, naplňujícím a skličujícím, životaplným a vyčerpávajícím, propojujícím a oddělujícím. Vším tím, co VÁM OSOBNĚ funguje a co ne.

> Umožníme Vám se od toho nízkého odpoutat a propojit se s tím lepším, skrytým ve Vašich ‚darech’, dřímajících v pozadí.

> Pomůžeme Vám nalézt podstatu toho, co formuje kvalitu Vašeho života, pomůžeme Vám nalézt SVOU VLASTNÍ PŘIROZENOST, schopnou využívat své konkrétní schopnosti, své Dary, otevřeným a přístupným způsobem, a s touto přirozeností se sladit.

> Pokud máte zájem, zkuste si položit otázku, jako je např.: Tušíte, co po Vás život chce, jaký je Váš klíčový životní úkol? Cítíte, co Vás pohání ke změně Vašeho života? Nebo v čem tkví a jak vypadá Vaše skutečné životní světlo? Anebo co má tu schopnost dát Vašemu životu skutečný smysl? Poznat odpovědi na takovéto a další otázky není zrovna málo. Ale zároveň to není dost. Protože na ty nejhlubší otázky nelze odpovídat jen slovy. Plnou odpověď člověk získá až tehdy, když se naučí naslouchat – svým srdcem a svému srdci…

> Pokud o to budete stát, pomůžeme Vám nejen poznat odpovědi anebo cestu k nim, ale umožnit Vám, abyste se s nimi dokázali propojit a začít je zosobňovat ve svých životech. Pomůžeme Vám, abyste se mohli stát v jediném možném smyslu sami sebou…

Naše služby:

1. PŘEDSTAVENÍ VAŠEHO ŽIVOTNÍHO NASTAVENÍ

Ústní výklad umožňující Vám porozumět a začít se propojovat s podstatou fungování Vašeho energetického nastavení. Ti z Vás, kdo řešíte jakékoli životní obtíže anebo jenom zvažujete, jak dál nakládat se svým životem, máte možnost nahlédnout na to nejpodstatnější a nejdůležitější z Vašeho životního nastavení a jak funguje jeho pozadí, které formuje Vaše životní situace a Vaše vnímání dopadů života – tzn. proč je Váš život takový, jaký je, z čeho pramení Vaše životní, ale i zdravotní obtíže (ať už psychické nebo fyzické) a jaký se v tom všem skrývá hluboký smysl a potenciál. Máte možnost se ptát na to, co Vás zajímá nebo trápí, a ujasnit si věci, na které Vám může dát neuvěřitelně jasné a hluboké odpovědi jen porozumění Vašemu životnímu nastavení, kterému Vám pomůžeme (i díky svým dalším poznáním a zkušenostem) porozumět.

[Osobní konzultace – interaktivní výklad. Doba trvání 2-3 hod.]

2. EMOČNÍ TERAPIE

Cílené uvolnění Vašich klíčových emocionálních a mentálních bloků – vědomých anebo i nevědomých, pocházejících z dětství a prohlubovaných prostřednictvím našich vztahů, ať už s rodiči, partery, kolegy, atd. Včetně vysvětlení jejich vazeb k Vašemu životnímu nastavení a odpovídajícím vzorcům chování.

[Doba trvání terapie 2-3 hod.]

3. PROVEDENÍ SEKVENCEMI ZLATÉ CESTY GENOVÝCH KLÍČŮ

UPOZORNĚNÍ: Nejde o kopii programu Richarda Rudda, ale o upravený výtah či adaptaci tohoto programu. Mou snahou je původně čistě samostudijní program udělat přístupnější a v určitém smyslu jednodušší – ne tím, že se čemukoliv důležitému vyhneme, ale že Vám pomůžeme se s klíčovými kroky programu co nejjednodušeji a co nejhlouběji propojit. Proto jsme s mou ženou připraveni Vás nejen v úvodu, ale i během práce s ním i dále podporovat a vést, abychom mohli tento Richardův obrovsky užitečný program co nejvíce zpřístupnit Vám – lidem…

3-A. Adaptace Vaší AKTIVAČNÍ SEKVENCE (1. část Zlaté cesty Genových klíčů)

Na základě Vašeho Hologenetického profilu jde vlastně o alternativní zpracování 1. části programu Zlaté cesty, která je jedním z nejpraktičtějších existujících nástrojů k transformaci Vašeho života. Aktivační sekvence je tvořena Vašimi čtyřmi Primárními genetickými Dary – nejsilnějšími a nejvýznamnějšími životní dispozice, které máte do svého života k dispozici. Ty Vás propojují s Vaší podstatou a se smyslem Vaší existence – Vašeho žití, k jehož naplnění Vás vedou. Bezprostředně souvisí s Vaším fyzickým tělem, které v životě ukotvují a staví „nohama na zem“. V souhrnu reprezentují mýtická témata a výzvy, se kterými se ve své životní roli budete v tomto životě neustále potýkat. (Více informací k jednotlivým sekvencím Zlaté cesty naleznete ZDE.)

Vedle ústního provedení touto sekvencí a vysvětlení všeho důležitého jsou součástí i písemné materiály, ve kterých naleznete vše nezbytné k Aktivační sekvenci a zejména to, jak se s ní pracuje, včetně vysvětlení těch Vašich Genových klíčů a jejich linek, které tuto sekvenci ve Vašem případě utvářejí.

[písemná verze včetně cca 2-hodinové ústní konzultace]

Součásti:

  • Úvodní část je obecná s popisem a vysvětlením všeho, co pro práci s Aktivační sekvencí potřebujete – pozadí a způsob fungování Genových klíčů, jak se s nimi pracuje, včetně popisu klíčové techniky, kterou je kontemplování.
  • Ve druhé části jde už o aplikaci všeho s ohledem konkrétně na vás osobně a vaše nastavení, znázorněné ve Vašem Hologenetickém profilu a ve třech dimenzích životní reality, které reprezentují, specificky se zaměřením na Aktivační sekvenci, o kterou tady jde. A to vše na základě porozumění jednotlivým sférám, úsekům cest, Vašim konkrétním genovým klíčům a také významu tzv. ‚linek‘, které je doplňují (za desetinnou tečkou). Budete mít možnost své Aktivační sekvenci porozumět a naučit se, jak k ní přistupovat a jak s ní zacházet.


Co to je Hologenetický profil?

Hologenetický profil je základním přehledem a zároveň i interaktivním nástrojem pro práci s Genovými klíči a postupování po tzv. Zlaté cestě Genových klíčů. Váš Hologenetický profil je, stručně řečeno, vlastně prvotním plánem architektury Vašeho života. Jde zároveň o interaktivní osobní mapu Vaší Zlaté cesty – třech různých genetických sekvencí, jejichž následování Vám umožní odemykat nebo probouzet různé aspekty Vaší niterné jedinečnosti a geniality. Jde o grafické vyjádření Vaší vnitřní geometrie, kterou máte holograficky zakódovanou ve své DNA s jednotlivými sférami a genovými klíči, které v těchto sférách máte (s jejich frekvenčními pásmy, s povahami stínů, s linkami a s vysvětlením podstaty jednotlivých sekvencí Vaší Zlaté cesty).

 

3-B. Adaptace Vaší VENUŠINY SEKVENCE (2. část Zlaté cesty Genových klíčů)

Podobně jako v předchozím případě jde o českou alternativu 2. části programu Zlaté cesty. Je to klíčová a svým způsobem nejvýznamnější část Vaší Zlaté cesty, protože jde až k jádru všeho, co od doby Vašeho početí formovalo Vaše životní vzorce chování, které následně ovlivňují všechny Vaše vztahy. Tato část není jen nejdůležitější, ale i rozsahem největší a nejnáročnější. Právě na jejím konci se totiž skrývají ta nejhlubší Vaše zranění, ta nejpevněji zformovaná část Vašeho „brnění“, vycházející z nevědomých obranných postojů, zafixovaných ve Vašem raném dětství. Venušina Sekvence. je cestou odvážného emocionálního otevírání se vašim vztahům, když otevírá nevědomé skryté síly, stojící za všemi Vašimi vztahy. Je to cesta, která otevírá vaše srdce správnému sladění se a přitažlivosti k druhým skrze postupné uvolňování Vašich obranných vzorců, které Vás separují od druhých a od Vašich vlastních Darů. (Více informací k jednotlivým sekvencím Zlaté cesty naleznete ZDE.)

I zde je součástí písemných materiálů vysvětlení, čeho se Venušina sekvence týká a jak se s ní pracuje, včetně vysvětlení těch Vašich Genových klíčů a jejich linek, které tuto sekvenci ve Vašem případě utvářejí.

[písemná verze včetně cca 2-hodinové ústní konzultace]

Součásti:

  • Podobně jako u Aktivační sekvence je i zde úvodní část obecná s popisem a vysvětlením všeho, co pro práci s Venušinou sekvencí potřebujete
  • Venušina sekvence sama o sobě – její popis, čím je tvořena, o co v ní jde, jak k ní přistupovat a jak s ní zacházet.

3-C. Adaptace Vaší PERLOVÉ SEKVENCE (3. část Zlaté cesty Genových klíčů)

I tady, obdobně jako v předchozích případech jde o českou alternativu 3. části programu Zlaté cesty a jde svým způsobem o její vyvrcholení. Pokud jste si odpovědně prošli předcházející Venušinou sekvencí, máte za sebou to nejhorší a v rámci Perlové sekvence máte možnost se správně sladit se svou životní rolí, vedoucí k vnitřnímu i vnějšímu naplnění Vašeho života. Perlová Sekvence je o vpuštění přirozenosti a jednoduchosti do života, kdy se dostáváte do souladu s větším celkem, a formou správného zapojení, prostřednictvím naplňujícího přispění a služby ostatním, Vás to nevyhnutelně vede k nezbytné prosperitě a životní rovnováze. Více informací k jednotlivým sekvencím Zlaté cesty naleznete ZDE.)

I zde je součástí písemných materiálů vysvětlení, čeho se Perlová sekvence týká a jak se s ní pracuje, včetně vysvětlení těch Vašich Genových klíčů a jejich linek, které tuto sekvenci ve Vašem případě utvářejí.

[písemná verze včetně cca 2-hodinové ústní konzultace]

Součásti:

  • Opět jako u předchozích sekvencí je i zde úvodní část obecná s popisem a vysvětlením všeho, co pro práci s Perlovou sekvencí potřebujete
  • Perlová sekvence sama o sobě – její popis, čím je tvořena, o co v ní jde, jak k ní přistupovat a jak s ní zacházet.

4.PŘEDNÁŠKY a SEMINÁŘE

související s PRAKTICKÝM SMYSLEM GENOVÝCH KLÍČŮ a s NAŠÍ PRACÍ s nimi, s ODEMYKÁNÍM ŽIVOTA a se ZLATOU CESTOU GENOVÝCH KLÍČŮ.
– cca 2-hodinová přednáška pro min. 10 lidí
– po přednášce možnost domluvy na následných osobních výkladech v rozsahu 20-30 min./osobu
Vše ostatní závisí jen na domluvě.

5. DALŠÍ SLUŽBY a MOŽNOSTI

– Doplňující výklady a konzultace ke Genovým klíčům a sekvencím Zlaté cesty

Jde o nabídku možné pomoci jednotlivcům, ať už jde o rady, vysvětlení, konzultace anebo doplňující výklady.

– Související terapie, nabízené mou manželkou Dankou

I když je skladba toho, co má žena dokáže nabídnout svým klientům podle jejich aktuální potřeby, hodně veliká, z praktického i terapeutického hlediska si dovolím vyzvednout jednu její terapii, kdy Vaši analýzu, ve které máte možnost porozumět svému nastavení, kombinuje s EFT a dalšími emočními terapiemi, ale třeba i s masážemi, atd. V rámci výkladu se z její analýzy o sobě dozvíte spektrum informací, které čerpají i z numerologie, z astrologie, ale významně i z řady cyklů, kterými si člověk prochází (nejenom těch, vycházejících z Human Designu.

Pracuje ale i se snovou mapou Human Designu a vychází i ze svých schopností, které jí umožňují vnímat i energie kolem Vás. Prostřednictvím aplikace emoční terapie „na míru“ (EFT a další) Vám pak umožní se zaměřit na ty nejbolestnější a nejvíce zafixované prvky, které Vás ve Vašem životě a ve Vašich pocitech svazují a Vy máte možnost na místě pocítit, jaké to je, když se tyto „uzly“, nebo – chcete-li – „bloky“, začínají uvolňovat. Musím říct, že díky jejímu osobnímu naladění na klienty je v jejím podání tato aplikace metodou, kterou ve stejné podobě od nikoho jiného nedostanete a jako taková je ideálním odrazovým můstkem, který Vás naladí a vyšle na Vaši cestu směrem k harmonii a sladění se se s Vaším životem… Já sám tuto terapii pokládám zároveň za ideální nakročení k následné práci s Aktivační sekvencí. Více k tomu, čím se zabývá, najdete na jejím webu a blogu ZDE.

Poznámka na závěr k práci na osobní či životní transformaci:

Mějte na paměti, že osobní transformace je proces, který vyžaduje čas, opravdu dostatek času. Nepodlehněte nutkání anebo svazující touze dosáhnout změny rychle. Práce s takovouto proměnou vyžaduje lehkost a svůj čas a pokud to svému procesu umožníte, své odměny se zaručeně dočkáte. A protože je přirozené, že se každý může dostat do mrtvého bodu, kdy se bude cítit bezradný anebo se bude potřebovat zorientovat, nabízím Vám v rámci možností svou pomoc nebo konzultaci, která Vám může pomoci se pohnout z místa.

 

 

LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Odkazy a CZ videa:
Dodatečně zveřejňujeme i jarní přednášku z MSŽ věnovanou „Utrpení“
Přednáška z letního MSŽ s doplňujícími titulky
Přednáška na festivalu Cestou Duhy v Týně n. Vltavou
Navštivte nás v září a říjnu v Praze
Závěr přednášky na podzimním Miluj svůj život
Pavel Hicl – Transmise Genových klíčů
Minerva – ukázka z přednášky Genové klíče
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do Zlaté cesty Genových klíčů
Odkaz na program Gene Keys UK
Gene Keys Golden Path Program