Nejčastější otázky na Genové klíče (FAQ)

Nejčastější otázky ohledně Genových klíčů

• Co je smyslem Genových klíčů?

Genové klíče jsou univerzální obecně platný vnitřní jazyk, jehož hlavním smyslem je vás probudit, abyste dokázali vyjádřit svůj nejvyšší smysl života. Vycházejí z poznání, že váš vyšší životní smysl existuje uvnitř vás jako kód, který je součástí vaší fyzické DNA. Rolí Genových klíčů je tento kód odemknout a aktivovat a naplno uvolnit vašeho tvůrčího ducha do okolního světa.

• Z čeho Genové klíče vycházejí?

Genové klíče jsou složené z 64 univerzálních archetypů, tvořících základy struktury samotného vesmíru. Vytvářejí holografický matrix celého časoprostoru. Díky tomu Genové Klíče představují transmisi živoucí moudrosti, skryté všude ve vesmíru. I mnohé další kultury a systémy objevily v pozadí 64-dílného vzorce tu samou osmidílnou geometrii, která je základem veškerého tvoření. Do své současné podoby se Genové klíče rozvinuly díky jejich zakladateli Richardu Ruddovi.

• Jak Genové klíče fungují?

Protože Genové klíče jsou univerzální všeobjímající a všudypronikající jazyk, tak tím, že se pustíte do procesu postupného kontemplování, začnete Genové klíče (zejména ty „své“) přímo vtahovat a absorbovat do svého života. A jak se budete fyzicky, emocionálně i svým rozumem věnovat kontemplování svých Genových klíčů, tím, jak je budete ‚přelaďovat‘, se začne zvyšovat frekvence vaší DNA. K tomu dojde díky rozsáhlému posunu a změně ve vašem postoji – tím, jak dokážete hlouběji přijímat svou pravou nespoutanou přirozenost.

• V čem tkví přínos Genových klíčů?

Genové klíče nám dávají možnost vstoupit do intenzivního období transformace svého života, jehož konečným výsledkem bude stav hlubokého uvolnění přímo uvnitř vašeho bytí. Tento nový vnitřní pocit lehkosti bude mít příznivý a uvolňující vliv na každý aspekt vašeho života – od vašeho zdraví, přes vztahy až k prosperitě.

• Proč jsou Genové klíče v takovéto době důležité?

Genové klíče jsou přístupnou moudrostí, která je každému k dispozici. Protože k jejich využívání nejsou nezbytné žádné konkrétní znalosti, není třeba se naučit ani žádnou specifickou techniku a nejde ani o žádný „nekonečný program“, k němuž si musíte dokupovat stále další a další „lekce“, jsou jednoduché, cenově dostupné a je možné si je přizpůsobit svému vlastnímu životnímu stylu. V této době, kdy ve světě probíhají intenzivní změny a svět je plný nejistoty, jsou Genové klíče novým učením, které bylo stvořeno k tomu, aby v lidstvu probudilo jeho vyšší přirozenost. Dokonce víc než to – jejich vizí je spojovat dohromady vysokofrekvenční komunitu lidí po celém světě a vytvářet živoucí kolektivní síť tvůrčí geniality.

• Jak Genové klíče souvisejí s Human Designem?

Přesto, že oba přístupy inspiroval stejný 64-dílný matrix, jsou velmi odlišné. Genové klíče jsou živoucí transmisí moudrosti, ležící uvnitř vás. Na rozdíl od Human Designu nejsou Genové klíče ‚profilující systém‘, který by poskytoval pevné strategie k žití vašeho života. Human design je logický, na rozumovém přístupu stojící systém, který pracuje s určitou pevně stanovenou sadou parametrů. Genové klíče jsou sérií transformačních cest, které vás skrze jejich prožívání vedou k vyšším stavům vědomí. Nestojí tedy na poskytování ‚jistoty‘, ale zvou vás k přijetí ‚nejistoty života‘ a vaší vlastní neohraničené vnitřní přirozenosti.

• Co to znamená, když říkáte, že Genové klíče jsou Transmise?

Genové klíče jsou ‚transmise‘ – ‚přenos, odraz či vzkaz‘ samotného života. Poznání, jehož nejhlubší moudrost se nachází za hranicemi toho, co lze vyjádřit slovy. Jsou univerzální moudrostí, která je ve skutečnosti zakotvená ve struktuře lidské DNA, kde čeká na svou aktivaci a na své odemknutí. Jakmile ve vás na buněčné úrovni dojde k rozpoznání a napojení na ty „své“ Genové klíče, transmise začne uvnitř vás rezonovat a transformovat váš život prostřednictvím neustále se vyvíjejícího procesu, ve kterém postupně dochází k porozumění, k sebeodpuštění a k vnitřnímu prohlédnutí.
Transmise je vyšší pole vědomí, jehož jediným cílem je proniknout a probudit ty aspekty vás samotných, které si stále nejsou vědomé své větší reality. Většina transmisí má podobu učení, která do světa přicházejí přesně tehdy, když je svět připraven je přijmout. Při svém postupném šíření napříč celým lidstvem všechny transmise následují přirozené fraktální linie a přinášejí s sebou vyšší řád vědomí. I přesto, že transmise mohou mít podobu slov a praktik, jejich pravá přirozenost zůstává zahalena tajemstvím. Transmise Genových klíčů je součástí vlny probouzení, která je součástí Velké změny, kterou pociťujeme ve světě.

• Co to je Aktivační sekvence?

Aktivační sekvence je nejzákladnější ze tří primárních sekvencí vašeho Hologenetického profilu a úvodní částí Zlaté cesty, kterou Hologenetický profil znázorňuje. Základním smyslem Aktivační sekvence je odemknutí vaší niterné geniality prostřednictvím odhalení vašich 4 ‚Primárních darů‘. Popisuje sérii tří skoků ve vědomí, které se ve vašem životě budou postupně odvíjet s tím, jak budete ve své DNA aktivovat vyššího účel či smysl svého života. Tyto tři kroky vnitřního uvědomění se označují jako Výzva, Průlom a Vnitřní stabilita. Aktivační sekvence se vypočítává z pozice slunce v době vašeho narození a přesně vymezuje čtyři specifické genové klíče (známé jako vaše 4 ‚Primární dary‘), které formují vibrační pole vaší niterné geniality. Jak už název napovídá, vaše Aktivační sekvence je taková ‚spoušť‘, která může ve vašem životě katalyzovat období intenzivní transformace.

• Co to je Venušina sekvence?

Venušina sekvence je vaší druhou primární genetickou sekvenci a je také druhou částí vaší Zlaté cesty, která vám umožní odemknout vaše nejzákladnější, hluboko usazené emocionální životní vzorce. Protože Venušina sekvence tvoří centrální osu celé Zlaté cesty, představuje pro vás vnitřní kontemplativní cestu do dynamiky vašich specifických, emocionálně zraňujících vzorců, zděděných prostřednictvím vaší rodové DNA. Venušina sekvence je formovaná pozicemi Země, Měsíce, Marsu a Venuše v okamžiku vašeho narození a nastiňuje přirozenou cestu skrze 6 genových klíčů, které ve vašem životě řídí všechny vaše emocionální vzorce. Tím, jak si vaše uvědomění začne všímat stínových aspektů těchto 6 genových klíčů, vy začnete transformovat své nízkofrekvenční vzorce do darů na vyšších frekvencích. Tímto způsobem si vaše astrální tělo (vaše emocionální přirozenost) prochází procesem transmutační proměny, která vede k trvalému otevření vašeho srdce. Během naší současné fáze vývoje, která se označuje jako Velká změna, má Venušina sekvence mimořádný význam, protože jejím hlavním smyslem je otevřít uvnitř Solar plexu nové centrum uvědomění.

• Co to je Perlová sekvence?

Jako třetí primární genetická sekvence a závěrečná část vaší Zlaté cesty vám Perlová sekvence umožní otevřít své mentální uvědomění fungování na vyšší úrovni vědomí. Perlová sekvence je tvořená pozicemi Marsu, Jupiteru a Slunce v okamžiku vašeho narození a je kontemplativní cestou, která Genové klíče využívá s cílem otevřít vaši mysl transcendentnímu vnímání vesmíru. Takovýto pohled nám umožňuje vidět přirozenou jednoduchost života a dostat své energie a zdroje do souladu s ním. Vaše osobní Perlová sekvence se skládá ze 4 specifických genových klíčů, které mají přímý vliv na vaši schopnost zajistit si účelný a prosperující život. Každý z těchto 4 genových klíčů vám ukazuje stínový vzorec, který vám brání v žití prosperujícího a osvobozujícího života. Tím, jak bude vaše uvědomění do těchto vzorců vstupovat a odemykat jejich skryté dary, budete objevovat zdroje svého nevyužitého talentu a kreativity. Dalším velkým tajemstvím Perlové sekvence je síla filantropie jako způsobu vidění světa. Tato sekvence nám umožní nalézt své nejbližší spojence a společně pracovat ve službě naší sounáležitosti a vyšším cílům.

 

 

Odkazy a CZ videa:

Vědomí je o vidění života

Proč se nám nedaří změnit život

Co dává našim životům smysl

Pohled do živ. nastavení Emila Háchy

Richard Rudd bude v červnu Praze
R. Rudd – Stopařem svých strachů

Pohled do živ. nastavení Jana Palacha

Vánoční a Novoroční vzkaz 2018

Život zakletý v lidské DNA

Co po nás život „chce“?
Úvod do Genových klíčů Richarda Rudda
Úvod do „Zlaté cesty“ Genových klíčů